Představenstvo obchodní společnosti

Hoštická a.s.

se sídlem Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice, IČO 25844164

svolává

Valnou hromadu

která se koná v pondělí 22.05.2023 v 15 hod. v jídelně Hoštické a.s. na adrese Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopností valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů), volba návrhové komise
  3. Výroční zpráva představenstva účetní jednotky za rok 2022 a její schválení
  4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a Zpráva nezávislého auditora za rok 2022 a jejich schválení
  5. Schválení roční účetní závěrky, hosp. výsledek a návrh na jeho rozdělení
  6. Schválení nezávislého auditora pro nové účetní období 2023
  7. Usnesení a závěr

Korespondenční hlasování se neumožňuje, proto není stanovena lhůta podle §407 odst. 1 písm. g zákona o obchodních korporacích.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15.5.2023 (pátý den před dnem konání valné hromady, ve smyslu článku VIII. odst. 1 věty druhé stanov). Význam rozhodného dne: právo zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií.

Prezentace akcionářů od 14:30 hod, v místě konání valné hromady. Při prezentaci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, nebo zástupce akcionáře předloží u presence plnou moc k zastupování. Akcionář právnická osoba při registraci její zástupce předloží aktuální výpis z veřejného rejstříku a průkaz totožnosti osoby, která jej zastupuje a případně plnou moc k zastupování (nevyplývá-li zástupci oprávnění z výpisu z veřejného rejstříku).

Ve Velkých Hošticích

Dne 17.4.2023

Interaktivní plná moc na valnou hromadu: